Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupené u provozovatele internetového obchodu www.sporaky-pardubice.cz/shop. (firma Andrea Klimešová se sídlem Edvarda Beneše 570/100 Hradec Králové 50012, IČ: 87624079, podnikající na základě živnostenského listu vydaného Magistrátem města Hradce Králové č.j. OŽ/5185/2011/Szc/1012150/3).

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Odpovědnost za vady

Na veškeré zboží je poskytována odpovědnost za vady 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na následující případy:

• zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,
• zboží bylo poškozeno přírodními živly,
• zboží bylo poškozeno běžným opotřebením
- Zboží bylo zakoupeno za účelem výdělečné činnosti (v případě nákupu pro firemní účely, účet je vystaven na firmu s uvedením IČ). Zde platí záruční doba a podmínky vydané výrobcem zboží a platné právě pro použití věci k výdělečné činnosti.

Odpovědnost za vady začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců. 

Na baterie ve výrobcích se vztahuje zkrácená záruka dle záručních podmínek výrobce.

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu Odpovědnosti za vady vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva: 
• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
• jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

• na e-mailovou adresu provozovatele kuchynskespotrebice@seznam.cz,

• poštou na adresu provozovatele,
• telefonicky na tel. č.: 777 833 844
• osobním doručením na adresu provozovatele,

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele:

firma Andrea Klimešová
Edvarda Beneše 570/100
Hradec Králové 50012

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

Reklamační protokol je zaslán zákazníkovi emailem nebo poštou do 3 dnů od přijetí reklamace (reklamovaného zboží). O průběhu reklamace se může zákazník informovat na lince 777 833 844.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.
Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

s reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,
reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).
Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.

ABY BYL PRŮBĚH VAŠÍ REKLAMACE BEZPROBLÉMOVÝ A CO NEJRYCHLEJŠÍ, NEJPRVE NÁM PROSÍM ZAVOLEJTE NA TELEFON 777 833 844 ČI NÁS INFORMUJTE EMAILEM. BUDEME SE SNAŽIT O CO NEJRYCHLEJŠÍ VYŘÍZENÍ.

Tento reklamační řád byl konzultován SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o. s. (www.spotrebitele.info). To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na http://www.spotrebitele.info/audit/audit.php. V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek můžete SOS kontaktovat elektronicky na http://www.spotrebitele.info/poradna/vlozdotaz_saop.php nebo telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8 Kč/min).

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námí a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporuz kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohododou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudníhořešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

12000 Praha 2

email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, kteráje zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumer/odr/ .